شرکت توسعه گران نوین اندیش امیران

فعالیت اصلی این شرکت عبارت است از تامین، تجهیز و خدمات دستگاه‎های آزمایشگاهی مختلف در رشته‎های مختلف با تکیه بر مطالعات مرتبط، انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی از قبیل سنجش، نحوه کار با دستگاهای مرتبط با تکیه بر مطالعات مرتبط، طراحی و ساخت تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی، انجام کلیه امور مرتبط با موضوع دریا، آبزیان، کشاورزی و دیگر موجودات زنده قابل‎تکثیر و پرورش و صنایع مرتبط شامل طراحی، برنامه‎ریزی و ساخت دستگاهها، تکثیر و پرورش، بیوتکنولوژی دریا، هیدروپونیک، آکواپونیک، فرآوری، بسته‏بندی، عمل‎آوری، گلخانه و قارچ با تکیه بر مطالعات مرتبط، انجام امور صادرات و واردات مرتبط، انجام مطالعات مرتبط، برگزاری همایش‎ها، کنفرانس ها، ارائه خدمات پزشکی از جمله تاسیس بیمارستان، آزمایشگاه، لابراتوار، کارخانه داروسازی، ورود هرنوع فرآورده بیولوژیک نظیر سرم و واکسن و فرآورده‎های آزمایشگاهی و موادغذایی کلیه فعالیت‎ها درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.

 فعالیت اصلی این شرکت عبارت است از تامین، تجهیز و خدمات دستگاه‎های آزمایشگاهی مختلف در رشته‎های مختلف با تکیه بر مطالعات مرتبط، انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی از قبیل سنجش، نحوه کار با دستگاهای مرتبط با تکیه بر مطالعات مرتبط، طراحی و ساخت تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی، انجام کلیه امور مرتبط با موضوع دریا، آبزیان، کشاورزی و دیگر موجودات زنده قابل‎تکثیر و پرورش و صنایع مرتبط شامل طراحی، برنامه‎ریزی و ساخت دستگاهها، تکثیر و پرورش، بیوتکنولوژی دریا، هیدروپونیک، آکواپونیک، فرآوری، بسته‏بندی، عمل‎آوری، گلخانه و قارچ با تکیه بر مطالعات مرتبط، انجام امور صادرات و واردات مرتبط، انجام مطالعات مرتبط، برگزاری همایش‎ها، کنفرانس ها، ارائه خدمات پزشکی از جمله تاسیس بیمارستان، آزمایشگاه، لابراتوار، کارخانه داروسازی، ورود هرنوع فرآورده بیولوژیک نظیر سرم و واکسن و فرآورده‎های آزمایشگاهی و موادغذایی کلیه فعالیت‎ها درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.