سید شمس‌الدین حسینی

رئیس شورای راهبردی گروه مالی مهرگان
نماینده سازمان تأمین اجتماعی
نیروهای مسلح

تحصیلات
دکتری اقتصاد در بخش عمومی و بین‌الملل

سوابق

حسین کرمی

مدیرعامل و نایب‌رئیس
هیات‌مدیره (موظف)
نماینده شرکت سمت‌و‌سوی توسعه ایرانیان

تحصیلات
دکتری مدیریت مالی

سوابق

حمیدرضا فرتوک زاده

رئیس هیات‌مدیره (غیر موظف)
نماینده کارگزاری آرمون بورس


تحصیلات
دکتری مدیریت مالی

سوابق

بهرنگ اسدی

بهرنگ اسدی

عضو هیات‌مدیره (غیر موظف)


تحصیلات
دکتری مدیریت مالی

سوابق

کامران پورمحمدی

عضو هیات‌مدیره (غیر موظف)
نماینده صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

تحصیلات
کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

سوابق

محمد نظیفی

عضو هیات‌مدیره (موظف)
نماینده امین توان آفرین ساز

تحصیلات
دکتری تصمیم گیری و خط مشی‌گذاری

سوابق