اطلاعیه ها

اطلاعیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاري شمیم تابان مهرگان اطلاعیه پذیره نویسی واحدهاي سرمایه گذاري صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان از روز شنبه مورخ 1403/04/30 لغایت سه شنبه مورخ 1403/05/02  به مدت 4 روز کاري
ادامه مطلب