بازارگردانی

بازارگردانی اوراق بهادار یکی دیگر از خدمات گروه مالی مهرگان است.فعالیت گروه مالی مهرگان در راستای بازارگردانی شامل موارد زیر است:

  • بهبود نقدشوندگی سهام تحت پوشش در بازار سرمایه
  • بهبود پاسخگویی بازار به عرضه و تقاضای اوراق بهادار
  • کسب منفعت از محل فعالیت‏های بازارسازی و بازارگردانی
  • توسعه شبکه شرکای استراتژیک در راستای بازارگردانی
  • استفاده از فناوری‏های جدید در بازارگردانی اوراق بهادار از قبیل معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی