تامین مالی

تامین مالی از طریق بازار سرمایه با استفاده حداکثری از ظرفیت‏ ها و ابزارهای موجود، تامین مالی طرح ‏ها و پروژه‏ های مجموعه ساتا، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت ‏های سرمایه‏ پذیر و استفاده از ظرفیت بازار بدهی از خدماتی است که گروه مالی مهرگان در راستای تامین مالی به بازار سرمایه و اهالی آن ارائه می‌دهد.

تامین مالی با استفاده حداکثری از ظرفیت‏ های بازار پول، بازار سرمایه، بیمه، سرمایه گذاری خارجی، صندوق توسعه و سایر منابع عمومی، ابزارهای مشارکت، بدهی، صکوک و غیره، فرصت ‏های بیرونی نظیر؛ اعتبارات اسنادی، صندوق‏ های ارزی، فاینانس و یوزانس، تهاتر دارایی ‏ها و بدهی‏ ها و آماده‎‏ سازی، پذیرش و عرضه اوراق بهادار از اقدامات گروه مالی مهرگان در زمینه تامین مالی به حساب می‌آید.