توسعه زنجیره ارزش مالی

اقدامات گروه مالی مهرگان در راستای  توسعه زنجیره ارزش مالی به موارد زیر تقسیم می‌شود:

  • ایجاد، توسعه و انسجام نهادهای مالی در گروه
  • توسعه فعالیت‌‏ها در زمینه سرمایه‌گذاری‏‌های جایگزین
  • استفاده بهینه از فرصت‌های موجود در قوانین بازارهای مالی
  • توسعه ارزش برند با حضور موثر در بازارهای مالی