مشاور سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‏ گذاری یکی از خدمات مهم گروه مالی در راستای بهبود زنجیره ارزش با توسعه نهادهای مالی و تکمیل خدمات گروه مالی مهرگان است.