انبوه سازی

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/03/01

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 0.07 درصدی شاخص کل کاهش 40 درصدی ارزش معاملات خرد نسبت به روز معاملاتی گذشته و رسیدن به 2.607 میلیارد تومان (به دلیل اعمال محدودیت دامنه نوسان قیمت) خروج 195.2 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 1.141…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/30

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 2.74 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.299 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 375 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 110 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/29

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 0.18 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.695 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 257 میلیارد تومانی پول از صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی ورود 83 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/26

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.05 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.486 میلیارد تومان (نزدیک به میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 260 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 406 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/25

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 0.2 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.986 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 132 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 242میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی انبوه…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/23

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.68 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.204 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 176 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 59 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/22

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.49 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.546 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 272 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 85 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/16

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.23 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.144 میلیارد تومان (نزدیک به میانگین موزون هفتگی وکمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 84 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی خروج 255 میلیارد تومانی پول از صندوق های…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/10

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.16 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.468 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 115 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 187 میلیارد تومانی پول به صندوق های کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/09

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.87 درصدی شاخص کل کاهش 20 درصدی ارزش معاملات خرد نسبت به روز معاملاتی قبل و رسیدن به 4.260 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 120 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 120…
ادامه مطلب