اوره فوب ایران

مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

-قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته بدون تغییر قیمت در سطح 256.5 دلار در هر تن معامله شد. -قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با کاهش قیمت 4.3 درصدی به سطح 279.5 دلار در هر تن، رسید. قیمت گاز طبیعی در هاب اروپا…
ادامه مطلب

مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

-قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با افزایش قیمت 1.6 درصدی به سطح 256 دلار در هر تن رسید. -قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با افزایش قیمت حدودا 1 درصدی به سطح 292 دلار در هر تن، رسید. قیمت گاز طبیعی در…
ادامه مطلب

مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با کاهش قیمت 2.9 درصدی به سطح 252.5 دلار در هر تن رسید.  قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با افزایش قیمت 2.1 درصدی به سطح 289.5 دلار در هر تن، رسید. قیمت گاز طبیعی در هاب…
ادامه مطلب

مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

-قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با کاهش قیمت 3.7 درصدی به سطح 260 دلار در هر تن رسید.  -قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با کاهش قمیت 7.4 درصدی به سطح 283.5 دلار در هر تن، رسید. قیمت گاز طبیعی در هاب…
ادامه مطلب

مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

-قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با کاهش قیمت 6.4 درصدی به سطح 270 دلار در هر تن رسید. -قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با کاهش قیمت 9.6 درصدی به سطح 302.5 دلار در هر تن، رسید. اما، قیمت گاز طبیعی در…
ادامه مطلب