بازار کار

وضعیت بازار کار در سال گذشته

وضعیت بازار کار در سال 1402 -مرکز آمار در هفته گذشته اقدام به انتشار داده‌های نهایی بازار کار در سال 1402 را نمود که بر این اساس در سال گذشته، میزان جمعیت فعال اقتصادی معادل با 41.3 درصد جمعيت 15 ساله و بيش‌تر بوده که در مقایسه با سال 1401،…
ادامه مطلب