بانک جهانی

چشم انداز اقتصاد جهانی در سال های 2024 و 2025

چشم انداز اقتصاد جهانی در سال های 2024 و 2025 بر مبنای جدیدترین گزارش بانک جهانی پیش‌بینی ‌بانک‌ جهانی‌ از ‌رشد ‌اقتصادی‌ مناطق‌ مختلف‌ جهان ‌در ‌سال‌های 2024 ‌ و2025 اقتصادهای ‌پیشرفته رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال 2024 به 1.2 درصد کاهش پیدا خواهد کرد و در سال 2025…
ادامه مطلب