بیمه

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/05

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 0.05 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.238 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی) ورود 516 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی ورود 136 میلیارد تومانی پول به سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی حمل…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/02

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد حدود 1.2درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 6.919 میلیارد تومان (بالاتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) ورود 261 میلیارد تومانی پول به سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 413 میلیارد تومانی پول به صندوق درآمد ثابت توسط اشخاص…
ادامه مطلب