رایانه

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/23

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.68 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.204 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 176 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 59 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/19

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.55 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.822 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 60 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 507 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/18

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.34 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.778 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 148 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 84 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/17

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.91 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.758 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 296 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 178 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/16

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.23 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.144 میلیارد تومان (نزدیک به میانگین موزون هفتگی وکمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 84 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی خروج 255 میلیارد تومانی پول از صندوق های…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/12

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.17 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.845 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 214 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 602 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/11

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.54 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.913 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 237 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 420 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/10

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.16 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.468 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 115 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 187 میلیارد تومانی پول به صندوق های کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/09

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.87 درصدی شاخص کل کاهش 20 درصدی ارزش معاملات خرد نسبت به روز معاملاتی قبل و رسیدن به 4.260 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 120 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 120…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/05

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 0.05 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.238 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی) ورود 516 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی ورود 136 میلیارد تومانی پول به سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی حمل…
ادامه مطلب