سرمایه گذاری

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/30

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 2.74 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.299 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 375 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 110 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/29

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 0.18 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.695 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 257 میلیارد تومانی پول از صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی ورود 83 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی…
ادامه مطلب

بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 26 اردیبهشت 1403 -صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 3.6- درصدی به صورت میانگین بودند. -هتل رستوران، حفاری و ماشین انبوه سازی با بازدهی 11.5 ، 4.3 و 2.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/26

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.05 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.486 میلیارد تومان (نزدیک به میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 260 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 406 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/25

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد 0.2 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.986 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 132 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 242میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی انبوه…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/24

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 1.45 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.269 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 499 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 38 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/23

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.68 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.204 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 176 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 59 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/22

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.49 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.546 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 272 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 85 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/19

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.55 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.822 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 60 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 507 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی…
ادامه مطلب