غپینو

تحلیل بنیادی نماد غپینو (شرکت پارس مینو)

وضعیت در تابلوی بازار و سودآوری هر سهم اطلاعات کلی شرکت نمودارهای ضریب مصرف و مقدار مواد اولیه و توزیع بهای تمام شده تولید مفروضات اصلی و صورت سود و زیان شرکت اهم نکات و جمع بندی: نرخ شکر به صورت دستوری تعیین می شود و برای سوال 1403معوادل 38,500…
ادامه مطلب