فرآورده های نفتی

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/19

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.55 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.822 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 60 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 507 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/18

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.34 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.778 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 148 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 84 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/17

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.91 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.758 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) خروج 296 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 178 میلیارد تومانی پول به صندوق های طلا و کالایی…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/16

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: افت 0.23 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.144 میلیارد تومان (نزدیک به میانگین موزون هفتگی وکمتر از میانگین موزون ماهانه) خروج 84 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی خروج 255 میلیارد تومانی پول از صندوق های…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/03

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد حدود 0.17 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.632 میلیارد تومان (کمی بالاتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) ورود 620 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 46 میلیارد تومانی پول از صندوق‌های سهامی توسط اشخاص…
ادامه مطلب