هانگ سنگ

کارنامه بازارهای سهام بزرگ جهان

 در سال 2023 بازارهای جهانی سهام، هفته پایانی سال پرنوسان 2023 را نیز عمدتا در مدار مثبتی به پایان بردند تا در نهایت بهترین عملکرد سالیانه بازار سهام از سال 2019 با توجه به رشد 22 درصدی شاخص جهانی MSCI World ثبت شود. پایان کمپین تهاجمی بانک‌های مرکزی باعث هیجان…
ادامه مطلب