هفته جهانی سرمایه گذارOptional

هفته جهانی سرمایه‌گذار چیست؟

هفته جهانی سرمایه‌گذارWorld Investor Week (WIW)  کمپین جهانی و یک هفته‌ای است که توسط کمیسیون بین‌المللی سازمان اوراق بهادار IOSCO با هدف افزایش آگاهی در مورد اهمیت آموزش، حمایت از سرمایه‌گذاران و برجسته کردن ابتکارات مختلف آموزش سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود. در ماه اکتبر، نهادهای نظارتی عضو آیسکو در شش قاره،…
ادامه مطلب