کانه های فلزی

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/03

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد حدود 0.17 درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.632 میلیارد تومان (کمی بالاتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) ورود 620 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی خروج 46 میلیارد تومانی پول از صندوق‌های سهامی توسط اشخاص…
ادامه مطلب

گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/02

️ در بازار امروز اتفاق افتاد: رشد حدود 1.2درصدی شاخص کل رسیدن ارزش معامالت خرد به 6.919 میلیارد تومان (بالاتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه) ورود 261 میلیارد تومانی پول به سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی ورود 413 میلیارد تومانی پول به صندوق درآمد ثابت توسط اشخاص…
ادامه مطلب