کارنامه بازارهای سهام بزرگ جهان

 در سال 2023

بازارهای جهانی سهام، هفته پایانی سال پرنوسان 2023 را نیز عمدتا در مدار مثبتی به پایان بردند تا در نهایت بهترین عملکرد سالیانه بازار سهام از سال 2019 با توجه به رشد 22 درصدی شاخص جهانی MSCI World ثبت شود. پایان کمپین تهاجمی بانک‌های مرکزی باعث هیجان سرمایه‌گذاران ظرف دو ماه اخیر و بازیابی بسیاری از شاخص‌های سهام شد.

شاخص Nasdaq100 در بورس آمریکا با رشد 53 درصدی، بهترین عملکرد سال 2023 را رقم زده است.

شاخص هانگ‌سنگ در بورس هنگ‌کنگ با افت 13.9 درصدی، که ناشی از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به روند اقتصاد چین و اثرگذاری آن بر بازار سهام هنگ کنگ بوده، بیشترین کاهش را شاهد بوده است.

پیام بگذارید