بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

در هفته منتهی به 21 فروردین 1403 صنایع بزرگ بازار، شاهد بازدهی 1.3- درصدی به صورت میانگین بودند.

در هفته گذشته حمل و نقل زمینی، تولید فلزات غیر آهنی و سخت افزار و تجهیزات بیشترین افزایش بازدهی را به خود اختصاص دادند.

همچنین نساجی، کاشی و سرامیک و شیرینیجات با بازدهی 5.7- ، 5.2- و 5.2- درصدی، بیشترین بازدهی منفی را ثبت کردند.

پیام بگذارید