ماهنامه تخصصی بازارهای کالایی در جهان

ماهنامه تخصصی بازارهای کالایی در جهان
با نگاهی بر نشریه های ICIS & Argus

فروردین ماه 1403

-آخرین روند بازارهای جهانی فلزات اساسی

-مس

-سرب

-روی

-آلومینیوم

-سنگ آهن

-شاخص قیمتی فلزات اساسی

پیام بگذارید