هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته پایانی فروردین 1403

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”
هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۳

ابعاد جهانی

-پیش‌بینی‌ افزایش‌ رشد‌ اقتصاد‌ جهانی‌ تحت تاثیر‌ عملکرد‌ بهتر‌ از‌ حد‌ انتظار‌ اقتصاد‌ آمریکا‌ از‌ جانب‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌

-تصویر‌ نامتوازن‌ از‌ عملکرد‌ اقتصاد‌ چین‌ با‌ رشد‌ تولید‌ ناخالص‌ داخلی‌ در‌ فصل‌ اول 2024 با‌وجود‌ افت‌ داده‌ها‌ در‌ ماه‌ مارس

-تورم‌ مصرف‌ کنندگان‌ در‌ اقتصاد‌ بریتانیا‌‌ برای‌ اولین‌ بار‌ از‌ سال ‌2022 در‌سطحی‌ پایین‌تر‌ از‌ همتای‌ آمریکایی‌ خود

-افت‌ تورم‌ در‌ ماه‌ مارس‌ برای‌ ژاپن‌ با‌ افزایش‌ نرخ‌ بهره‌ برای‌ اولین‌ بار‌ طی ‌17 سال‌ گذشته‌

-افزایش‌ تخمین‌IMF از‌ قیمت‌ مورد‌ نیاز‌ نفت‌ برای‌ بودجه‌ عربستان‌ و‌ ایران

ابعاد داخلی

-وضعیت‌ پیش‌ روی‌ اقتصاد‌ ایران،‌ با‌ رشد‌ تولید‌ ناخالص‌ داخلی‌ برابر ‌3.3 درصد‌ در‌سال ‌2024 از‌دیدگاه‌IMF

-کاهش‌ نرخ‌ رشد‌ پایه‌ پولی‌ به ‌‌4.29 درصد‌ در‌ گزارش‌ مربوط‌ به‌ بهمن‌ ماه ‌1402

ReplyForwardAdd reaction

پیام بگذارید