بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 26 اردیبهشت 1403

-صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 3.6- درصدی به صورت میانگین بودند.

-هتل رستوران، حفاری و ماشین انبوه سازی با بازدهی 11.5 ، 4.3 و 2.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند.

-پیمانکاری صنعتی، حمل و نقل بار زمینی و قطعات خودرو با بازدهی 9- ، 8- و 7.7- درصدی، کمترین بازدهی را در هفته گذشته در بین صنایع بزرگ بازار ثبت کردند.

پیام بگذارید