وضعیت بازار کار در سال گذشته

وضعیت بازار کار در سال 1402

-مرکز آمار در هفته گذشته اقدام به انتشار داده‌های نهایی بازار کار در سال 1402 را نمود که بر این اساس در سال گذشته، میزان جمعیت فعال اقتصادی معادل با 41.3 درصد جمعيت 15 ساله و بيش‌تر بوده که در مقایسه با سال 1401، این نسبت حدود 0.4 درصد افزایش داشته است.

 -بررسي نرخ بيكاري افراد 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 8.1 درصد از جمعيت فعال در سال گذشته بيكار بوده‌اند كه اين شاخص نسبت به سال قبل (1401) ، 0.9 درصد كاهش یافته است.

-بررسي سهم جمعيت 15 ساله و بيش‌تر دارای اشتغال ناقص نشان مي‌دهد كه با توجه به نرخ بیکاری 8.6 درصدی در زمستان 1402، نرخ بیکاری کل سال 1402 به رقم  8.2 درصد رسید. جمعیت شاغلين 15 ساله و بيشتر در سال 1402، برابر با 24 ميليون و 490 هزار نفر بوده كه نسبت به سال قبل بيش از 770 هزار نفر افزايش يافته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي نشان مي‌دهد كه در سال 1402، بخش خدمات با 51.9 درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه‌های بعدي بخش‌هاي صنعت با 33.7 درصد و كشاورزي با 14.4 درصد قرار دارند.

-بررسي نرخ بيكاري گروه سني 18 تا 35 ساله در سال 1402 نیز نشان می‌دهد كه 15.2 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. این در حالی است که تغييرات نرخ بيكاري این افراد نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به سال 1401، به ميزان 1.1 درصد كاهش يافته است.

پیام بگذارید