تحلیل بنیادی نماد غپینو (شرکت پارس مینو)

وضعیت در تابلوی بازار و سودآوری هر سهم

اطلاعات کلی شرکت

نمودارهای ضریب مصرف و مقدار مواد اولیه و توزیع بهای تمام شده تولید

مفروضات اصلی و صورت سود و زیان شرکت

اهم نکات و جمع بندی:

نرخ شکر به صورت دستوری تعیین می شود و برای سوال 1403معوادل 38,500 توموان با مالیات بر ارزش افزدوه در نظر گرفته شده است.

 نرخ روغن بر اساس پیش بینی قیمت نرخ روغن جهانی و نسبت نرخ روغن داخلی به نرخ روغن جهانی در نظر گرفته شده است.

طرح های شرکت خط تولید پیتزا و پروژه بيسکويت ديپازيتوري و شکلات هستند که تا پایان سال 1402 هر کدام به ترتیب 58 و 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

گروه مالی مهرگان مسئولیت خود را در خصوص تبعات ناشی از اتکا به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، سلب می نماید.

پیام بگذارید