بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 6 تیر 1403

-صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 1.9 درصدی به صورت میانگین بودند.

-تولید کود و ترکیبات نیتروژن، بنادر و کشتیرانی و فعالیت مرتبط با اوراق بهادار با بازدهی 5.9 ، 5.9 و 4.8 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند.

-سخت‌افزار و تجهیزات، ماشین آلات و حمل و نقل بار زمینی با بازدهی 2.1- ، 0.7- و 0.5- درصدی، کمترین بازدهی را در هفته گذشته در بین صنایع بزرگ بازار ثبت کردند.

پیام بگذارید