گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/01/25

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 2.38 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معامالت خرد به 6,230 میلیارد تومان (خروج 2,036 میلیارد تومانی پول از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی)

خروج 1,786 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 228 میلیارد تومانی پول به صندوق های کاالیی ثابت توسط اشخاص حقیقی

پیام بگذارید