گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/01/26

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 0.51 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معامالت خرد به 2.645 میلیارد تومان (خروج 804 میلیارد تومانی پول از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی)

خروج 572.2 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 238 میلیارد تومانی پول به صندوق های کاالیی ثابت توسط اشخاص حقیقی

پیام بگذارید