گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/08

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد 0.03 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.230 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی)

ورود 84 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

خروج 53 میلیارد تومانی پول از صندوق های کالایی توسط اشخاص حقیقی

حمل و نقل و انبارداری ، انبوه سازی و صنایع دارویی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و خودرو و ساخت قطعات، بانک ها و فلزات اساسی بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید